Princess Chulabhorn Award Foundation

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์

รางวัลเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ 65 พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยรายบุคคลหรือ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และ/หรือนักวิจัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมุ่งเน้นผลงานด้านการควบคุมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษา และการดูแล และบริการทางสังคม

ผู้ได้รับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

ศ.ดร.นพ. อาแบส อะลาวี

ศาสตราจารย์ สาขาวิชารังสีวิทยา

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต สานต่อพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนายกระดับการรักษาพยาบาล ในประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ สร้างแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

ข่าวสาร

งานแถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ “Princess Chulabhorn Award” จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๕ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pharetra faucibus non sit

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Pharetra faucibus non sit

Scroll to Top